Etický kódex

Etický kódex spoločnosti TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s.

TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. je zodpovedný zamestnávateľ, ktorý svoje činnosti vrátane vývoja, výroby, distribúcie a predaja výrobkov realizuje s ohľadom na rešpektovanie ľudských práv, životné prostredie, bezpečnosť  a ochranu zdravia pri práci.

Etický kódex slúži na definovanie základných princípov, ktorými sa riadi manažment ako aj všetci zamestnanci spoločnosti.

Etické správanie a dobré meno má kľúčový význam pre úspešné dlhodobé fungovanie spoločnosti na trhu.


Základné princípy

A. Požiadavky legislatívy – zákony, nariadenia

TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s., dodávatelia a subdodávatelia sa zaväzujú dodržiavať príslušné zákony a nariadenia, ktoré sa vzťahujú na ich činnosť v krajinách svojho pôsobenia.

Dodávatelia svoj súhlas s týmto Kódexom vyjadrujú potvrdením objednávky a sú tiež zodpovední za vyžiadanie súhlasu od svojich subdodávateľov s ustanoveniami v Kódexe.

B. Dobré meno spoločnosti a jeho ochrana

Dobré meno spoločnosti a jeho ochrana zo strany jej zamestnancov patria medzi najdôležitejšie hodnoty, ktorými sa spoločnosť riadi. Každý zamestnanec dbá o reputáciu spoločnosti a ochranu jej záujmov; koná tak, aby nepoškodil dobré meno spoločnosti.

C. Vzťah k zamestnancom

Spoločnosť prijíma zamestnanca na základe jeho spôsobilosti bez akejkoľvek náboženskej, národnej či rasovej diskriminácie, bez ohľadu na farbu pleti, vek, či pohlavie, členstvo v politickej strane či hnutí.

Každý zamestnanec je povinný správať sa v súlade s pravidlami a zásadami vzájomnej dôvery a spolupráce, chrániť záujmy spoločnosti a rešpektovať svojich kolegov. Žiadny zamestnanec nesmie byť vystavený fyzickému násiliu, psychickému, verbálnemu alebo sexuálnemu vydieraniu alebo obťažovaniu.

Spoločnosť podporuje zamestnancov, aby oznamovali nesprávne postupy alebo predkladali návrhy na zlepšenie. Chránime anonymitu zamestnancov a diskrétne pracujeme s každým podnetom alebo návrhom v celom rozsahu. Spoločnosť garantuje, že voči zamestnancom nebudú zo strany nadriadeného vyvodzované opatrenia za oznámenie o podozrivom porušení pravidiel a zásad, ktoré urobili v dobrej vôli.

Všetci zamestnanci majú tiež slobodu uplatňovať svoje práva na formovanie, vstupovanie alebo zdržiavanie sa vstupu do organizácií, ktoré reprezentujú ich záujmy ako zamestnancov. Spoločnosť rešpektuje práva zamestnancov na kolektívne vyjednávanie.

Detská práca, nútená alebo nedobrovoľná práca nie je tolerovaná v akejkoľvek podobe.

Pracovná doba je dodržiavaná v zmysle platných zákonov. Spoločnosť pri rozhodovaní o zamestnancoch vychádza z ich schopností a kvalifikácie vrátane prijímania, povyšovania, odmeňovania, benefitov, školení a prepúšťania.

D. Zdravie a bezpečnosť zamestnancov

Spoločnosť sa snaží o vytváranie čistého a zdravého pracovného prostredia a neustále prijíma príslušné opatrenia, aby sa predišlo vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania.

E. Ochrana životného prostredia

Spoločnosť má výrobu organizovanú takým spôsobom, že rešpektuje a spĺňa požiadavky legislatívy týkajúce sa ochrany životného prostredia a garantuje, že výrobná činnosť nemá negatívny dopad na životné prostredie.

Dodržiavanie tohto princípu firma požaduje aj u svojich dodávateľov, spolu s dodržiavaním príslušnej environmentálnej legislatívy.

F. Vzťah ku konkurencii

Spoločnosť rešpektuje dobré mravy a pravidlá hospodárskej súťaže. Spoločnosť rešpektuje zákony regulujúce konkurenčné vzťahy a nepoškodzuje reputáciu konkurentov.

G. Vzťah k zákazníkom a obchodným partnerom

Prioritou spoločnosti je spokojnosť zákazníka, posúdenie jeho požiadavky a uspokojovanie jeho potrieb. Vo vzťahu
k zákazníkom spoločnosť uplatňuje čestnosť, korektný prístup a osobnú zodpovednosť.

Cudzia osoba, ktorá sa pokúsi o korupciu musí byť na neprijateľnosť takéhoto konania ihneď upozornená a ak to nerešpektuje, tak sa s ňou musia prerušiť všetky obchodné kontakty.

H. Transakcie so spriaznenými osobami

Členovia predstavenstva a.s. a dozornej rady a.s. majú povinnosť informovať orgány, ktorých sú členmi o svojich podnikateľských, rodinných alebo iných vzťahoch mimo spoločnosti, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodovanie v súvislosti s konkrétnou transakciou.

I. Ochrana veriteľov

Orgány spoločnosti vrátane vrcholových manažérov sa zaväzujú neuprednostňovať žiadnych veriteľov.

J. Plnenie

Vedenie a.s. je zodpovedné za implementáciu a informovanie svojich zamestnancov o ich právach a povinnostiach vyplývajúcich z tohto kódexu. Taktiež je zodpovedné za udržiavanie zodpovedajúcej dokumentácie, aby bolo možné preukázať zhodu v činnostiach spoločnosti a jej dodávateľov s týmto kódexom.

 

TOP