Kariéra

Hľadáte prácu v oblasti priemyselnej výroby alebo máte skúsenosti priamo s prácou v textilnej výrobe? Pošlite nám Vaše údaje a záujem o zverejnené pracovné ponuky na e-mailovú adresu pers@tatrasvit.sk.

Ponuka práce

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno a právna forma:
Sídlo:
IČO:
Kontaktné údaje:
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s.
Mierová 1, 059 21 Svit
31 707 289
052/71 26 111
Ing. Jana Handzušová, zodpovednaosoba@tatrasvit.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste (titul, meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt, e-mail, dátum narodenia, fotografia, vzdelanie, pracovné skúsenosti) na účel evidencie vhodných uchádzačov o zamestnanie vo vlastnej databáze prevádzkovateľa. Dané osobné údaje budú uchované po dobu 1 roka. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa, resp. na emailovú adresu zodpovednaosoba@tatrasvit.sk. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.


TOP