Podmienky súťaže s TATRASVITOM na FACEBOOKU

Podmienky súťaží
Organizátorom súťaže na Facebooku Tatrasvit je spoločnosť Tatrasvit Svit-Socks, a.s., Mierová 1, 059 21 Svit.

Podmienky účasti
Súťaže sú určené všetkým návštevníkom facebookovej stránky Tatrasvit.

Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci ani zmluvní spolupracovníci spoločnosti Tatrasvit Svit-Socks, a.s., ani zamestnanci spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci.

Súťaží sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, vo veku nad 18 rokov.

Pravidlá súťaží
Výhercom sa stáva osoba, ktorá splnila podmienky súťaže uvedené pri zverejnení súťaže na stránke Tatrasvit, Facebook a bola za výhercu vyhlásená.

Výherca bude o výhre informovaný samostatným statusom na Facebooku najneskôr do dňa uvedeného pri zadaní súťaže. Ak bude správou vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech organizátora súťaže pre ďalšie marketingové účely.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

Tatrasvit Svit-Socks, a.s. nezodpovedá za vady vzniknuté pri poštovej preprave počas doručenia výhry alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje organizátor súťaže na výhercu.

Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaží.

Ochrana osobných údajov
Účastníci prihlásením sa do súťaží a splnením ich podmienok dávajú prevádzkovateľovi facebookovej stránky Tatrasvit svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované pre účely realizácie súťaží, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby Tatrasvit Svit-Socks, a.s. zaznamenali osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali, vyhľadávali, prehľadávali, kombinovali, preskupovali po dobu 1 roka.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

Organizátor súťaže zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Výhra a výhody získané v súťažiach na facebookovej stránke Tatrasvit nie sú právne vymáhateľné.

Tatrasvit Svit-Socks, a.s. si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Daňové povinnosti
Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

TOP