Politika ochrany životného prostredia

V záujme dosiahnutia rozvoja spoločnosti TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. je jej neoddeliteľnou súčasťou aj oblasť ochrany životného prostredia a záväzok dodržiavať platnú legislatívu v SR a EÚ.

V rámci analytickej kontroly a sledovania požadovaných parametrov v oblasti ochrany životného prostredia spoločnosť TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. stanovuje nasledovnú politiku.

Priority politiky ochrany životného prostredia

 • prevádzkovať zariadenia a technológie v súlade s ochranou životného prostredia a znižovať vplyvy výrobného procesu na životné prostredie,
 • v rámci ochrany vodného hospodárstva dodržiavať ukazovatele kvality odpadových vôd,
 • efektívne využívať materiály, prírodné zdroje a energie pri výrobných činnostiach,
 • znižovať záťaž a vplyv na životné prostredie v oblasti odpadov, zabezpečovať triedenie a zhodnocovanie odpadov,
 • usilovať sa o znižovanie objemu vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia,
 • prijímať opatrenia k úsporám v rámci hospodárneho nakladania s energiami,
 • minimalizovať vplyv negatívnych činností vo výrobnom procese na ľudské zdravie,
 • vykonávať evidenciu a vyhodnocovať ukazovatele, ktoré vplývajú na životné prostredie vo všetkých oblastiach,
 • informovať a spolupracovať so štátnou správou a odbornými organizáciami v oblasti ochrany životného prostredia,
 • v rámci získavania nových poznatkov zabezpečovať školenia a vzdelávanie pracovníkov, ktorí sú zodpovední za oblasť životného prostredia,
 • pozitívne ovplyvňovať prístup všetkých pracovníkov ku ochrane životného prostredia a dbať o dodržiavanie vypracovaných zásad, smerníc a politík v tejto oblasti.

Merateľné ukazovatele

 • spoločnosť sa zaväzuje vykonávať evidenciu a vyhodnocovať ukazovatele spotreby elektrickej energie, plynu a vody na výrobnú jednotku (prepočítaný pár),
 • za účelom splnenia hlavných priorít politiky ochrany životného prostredia sa spoločnosť zaväzuje vo svojich cieľoch pre daný rok znížiť hodnotu sledovaných ukazovateľov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Program realizácie politiky ochrany životného prostredia

 • koncepciu politiky ochrany životného prostredia, úlohy a program jej realizácie je potrebné pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať,
 • v rámci systému riadenia politiky ochrany životného prostredia je nevyhnutné plniť ciele, ktoré sú súčasťou úloh vedúcich pracovníkov podľa stupňa riadenia a navrhovať a stanovovať postupy,
 • pravidelne oboznamovať a informovať všetkých pracovníkov s platnou legislatívou, vypracovanými smernicami a internými predpismi.

Politika ochrany životného prostredia je záväzná pre všetkých pracovníkov spoločnosti TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s.

Vo Svite, 1.3.2015

TOP