Podmienky súťaže s TATRASVITOM na sociálnych sietiach

Organizátorom súťaže na Facebooku a Instagrame „@tatrasvit“ je spoločnosť Tatrasvit Svit-Socks, a.s., Mierová 1, 059 21 Svit. Podmienky účasti súťaže sú určené všetkým návštevníkom facebookovej a instagramovej stránky Tatrasvit. Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci ani zmluvní spolupracovníci spoločnosti Tatrasvit Svit-Socks, a.s., ani zamestnanci spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci. Prehlasujem, že pokiaľ mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov.

Pravidlá súťaží: Výhercom sa stáva osoba, ktorá splnila podmienky súťaže uvedené pri zverejnení súťaže na stránke Tatrasvit, Facebook, Instagram a bola za výhercu vyhlásená. Výherca bude o výhre informovaný samostatným statusom na Facebooku a Instagrame najneskôr do dňa uvedeného pri zadaní súťaže. Ak bude správou vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech organizátora súťaže pre ďalšie marketingové účely. Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov. Tatrasvit Svit-Socks, a.s. nezodpovedá za vady vzniknuté pri poštovej preprave počas doručenia výhry alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje organizátor súťaže na výhercu. Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými, ako aj osobitnými podmienkami súťaží. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa https://sk.tatrasvit-socks.eu/nariadenie-gdpr – nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov: Účastníci prihlásením sa do súťaží a splnením ich podmienok dávajú prevádzkovateľovi facebookovej a instagramovej stránky Tatrasvit svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení. Tieto osobné údaje môžu byť spracované pre účely realizácie súťaží, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu trvania súťaže a zanikne po skončení súťaže. Účastník súťaže môže pred uplynutím tejto doby svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to na adrese TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s., Mierová 1, 059 21 Svit alebo e-mailom na adrese marketing@tatrasvit.sk. Výhra a výhody získané v súťažiach na facebookovej a instagramovej stránke Tatrasvit nie sú právne vymáhateľné. Tatrasvit Svit-Socks, a.s. si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Daňové povinnosti: Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.‘,