ŠTATÚT SÚŤAŽE

“SÚŤAŽ s Tatrasvitom”

(ďalej len „súťaž“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátorom súťaže na Facebookovej a Instagramovej stránke Tatrasvit „@tatrasvit“ je spoločnosť:

TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s.
Mierová 1
059 21  Svit
IČO: 31 707 289

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 211/P

Podmienky SÚŤAŽE s Tatrasvitom na sociálnych sietiach

Pre zapojenie do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil všetky podmienky a termíny v popise súťaže uvedené pri jej zverejnení na Facebookovej a Instagramovej stránke Tatrasvit (@tatrasvit).
Do súťaže sa nesmú zapájať zamestnanci ani zmluvní spolupracovníci spoločnosti Tatrasvit Svit-Socks, a.s., ani zamestnanci spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaže venujú, resp. súťaž sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na jej vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci. Taktiež účastník, ktorý má menej ako 16 rokov prehlasuje, že požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov.

Výhra

Výhra v súťaži je zadefinovaná pri zverejnení súťaže v jej popise.

Pravidlá súťaže

Výhercom sa stáva osoba, ktorá splnila všetky podmienky a termíny v popise súťaže uvedené pri jej zverejnení na Facebookovej a Instagramovej stránke Tatrasvit (@tatrasvit) a bola za výhercu vyhlásená. Výherca bude o výhre informovaný správou na Facebooku a Instagrame najneskôr 2 dni po ukončení súťaže. Ak bude správou vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na túto správu reagovať, cena prepadá v prospech organizátora súťaže pre ďalšie marketingové účely. Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov. Tatrasvit Svit-Socks, a.s. nezodpovedá za vady vzniknuté pri poštovej alebo kuriérskej preprave počas doručenia výhry alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje organizátor súťaže na výhercu. Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými, ako aj osobitnými podmienkami súťaže. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa https://sk.tatrasvit-socks.eu/nariadenie-gdpr – nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi Facebookovej a Instagramovej stránky Tatrasvit (@tatrasvit) svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení. Tieto osobné údaje môžu byť spracované pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu trvania súťaže a zanikne po skončení súťaže. Účastník súťaže môže pred uplynutím tejto doby svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to na adrese TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s., Mierová 1, 059 21 Svit alebo e-mailom na adrese marketing@tatrasvit.sk. Výhra a výhody získané v súťažiach na Facebookovej a Instagramovej stránke Tatrasvit (@tatrasvit) nie sú právne vymáhateľné. Tatrasvit Svit-Socks, a.s. si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaže, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaže z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 

Vo Svite, dňa 23.11.2020