fb-pixel
Vložte do košíka 5 a viac produktov a uplatnite si dodatočnú zľavu -10% na nákup s kupónom: PLUS10

Reklamačný poriadok internetového obchodu https://www.tatrasvit.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok")

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s poukazom na ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a súvisiacimi právnymi predpismi.

Úvodné ustanovenia

 1. Toto je Reklamačný poriadok vydaný spoločnosťou TATRASVIT SVIT – SOCKS, a.s., so sídlom: Mierová 1, 059 21 Svit, Slovenská republika, IČO: 31 707 289, registrovanej Obchodným registrom OS Prešov, odd. Sa, vložka č. 211/P (ďalej len „reklamačný poriadok“). 
 2. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej potvrdenia medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.tatrasvit.sk (ďalej len "Zmluva"). Pod pojmami "Kupujúci" a "Predávajúci" používanými v tomto Reklamačnom poriadku sa rozumejú zmluvné strany Zmluvy, a pod pojmom "tovar" sa rozumie predmet kúpy zo Zmluvy. 1.3 Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z chybného zakúpeného tovaru.
 3. Predávajúci poskytne Kupujúcemu na svojej internetovej stránke https://www.tatrasvit.sk pred uzavretím Zmluvy informácie o kupovanom tovare, za účelom aby sa Kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.

Vrátenie tovaru

 1. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou Kupujúceho) alebo v prípade dodania tovaru v poškodenom obale. V prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou má Kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
 2. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby písomné oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy spolu so zakúpeným tovarom boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
 3. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto Reklamačného poriadku je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný.
 4. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto Reklamačného poriadku je kupujúci povinný tovar vrátiť buď osobne v sídle spoločnosti TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s. alebo odoslaním tovaru na adresu: TATRASVIT SVIT – SOCKS, a.s., Mierová 1, 059 21 Svit.

Reklamácie 

 1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
 2. Poskytnutá záručná doba sa nevzťahuje na vady tovarov, ktoré boli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanický poškodením alebo prirodzeným opotrebovaním.
 3. Reklamovaný tovar musí byť v stave, ktorý neodporuje bežným hygienickým zásadám.
 4. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať. 3.5. Pokiaľ si Kupujúci nesplní povinnosti uvedené v bode 3.4., Predávajúci nie je povinný sa jeho reklamáciou zaoberať a skúmať oprávnenosť jeho reklamácie, pokým Kupujúci neodstráni nedostatky svojej reklamácie. Ak Kupujúci odstráni nedostatky svojej reklamácie, od tohoto momentu začínajú plynúť lehoty určené na reklamáciu.
 5. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu: - osobne v sídle Predávajúceho - odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou na adresu Predávajúceho: TATRASVIT SVIT – SOCKS,a s., Mierová 1, 059 21 Svit
 6. Pracovník Predávajúceho určí spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu. V zložitých prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Pri osobnom uplatnení reklamácie v sídle Predávajúceho vydá pracovník Predávajúceho Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. V prípade uznania uplatnenej reklamácie za oprávnenú, bude táto reklamácia vybavená odstránením vady, výmenou tovaru, alebo vrátením zaplatenej kúpnej ceny reklamovaného tovaru a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho alebo prevodom na účet Kupujúceho.
 9. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. 4.

Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok Predávajúceho sa nevzťahuje na predaj použitého a neštandardného tovaru. 

 

Vo Svite, dňa 02.03.2022