fb-pixel
Vložte do košíka 5 a viac produktov a uplatnite si dodatočnú zľavu -10% na nákup s kupónom: PLUS10

Aká je záruka na objednaný tovar?

Záručná doba na tovar podľa všeobecne záväzných právnych predpisov je pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

 

Na čo sa nevzťahuje záruka?

Poskytnutá záručná doba sa nevzťahuje na vady tovarov, ktoré boli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanický poškodením alebo prirodzeným opotrebovaním.

 

Ako si môžem uplatniť záruku na objednaný tovar?

Reklamáciu uplatňujete písomne s vlastnoručným podpisom a ste povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namietate. Následne musíte svoje tvrdenia vierohodným spôsobom preukázať.

 

Kde si môžem uplatniť reklamáciu?

Reklamáciu môžete uplatniť: osobne v našej spoločnosti TATRASVIT SVIT – SOCKS,a s., Mierová 1, 059 21 Svit alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou na adresu: TATRASVIT SVIT – SOCKS,a s., Mierová 1, 059 21 Svit. Náš zamestnanec určí spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu. V zložitých prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade uznania uplatnenej reklamácie, bude reklamácia vybavená odstránením vady, výmenou tovaru, alebo vrátením zaplatenej kúpnej ceny reklamovaného tovaru a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na vašu adresu alebo prevodom na váš účet.