fb-pixel
Vložte do košíka 5 a viac produktov a uplatnite si dodatočnú zľavu -10% na nákup s kupónom: PLUS10

https://www.tatrasvit.sk (PRE FYZICKÉ OSOBY) (ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

 

Úvodné ustanovenia

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia obchodné vzťahy medzi spoločnosťou TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s., Mierová 1, 059 21 SVIT, IČO: 31 707 289, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka číslo 211/P, IČ DPH: SK2020517312 (ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúcim, uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu cez https://www.tatrasvit.sk.
 2. Kupujúcim sa rozumie každá osoba, ktorá odoslala riadne a plne vyplnený elektronický objednávkový formulár nachádzajúci sa na internetovej stránke Predávajúceho a nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby a nie za účelom podnikania.
 3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom pre internetový obchod https://www.tatrasvit.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.
 4. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho https://www.tatrasvit.sk (ďalej len "tovar") uzatvorená v zmysle článku II. Všeobecných obchodných podmienok.
 5. Činnosť https://www.tatrasvit.sk podlieha dohľadu a dozoru Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, tel. č. 051/7721597. 

 

Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej aj ako objednávka) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Kupujúci môže nakupovať v rámci prostredia internetového obchodu https://www.tatrasvit.sk (ďalej len „Prostredie“) s registráciou alebo bez registrácie. V obidvoch prípadoch musí vyplniť povinné údaje, ktorými sú meno, priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, telefonický a e-mailový kontakt. V prípade registrácie je povinný pred objednávkou aktualizovať zmeny.
 3. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávkovom formulári. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Objednať". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje. Odoslaná objednávka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

Cena, platobné a dodacie podmienky

 1. Kupujúci je povinný Predávajúcemu za tovar odoslaný Predávajúcim na základe objednávky riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú podľa bodu Všeobecných obchodných podmienok platných v čase odoslania objednávky.
 2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho
 3. https://www.tatrasvit.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená v EUR za pár alebo kus vrátane DPH.
 4. Náklady na poštovné a balné sú nezávislé od hodnoty objednávky a účtujú sa pri jednej objednávke iba raz, a to vo výške 3,90 EUR s DPH + 1 EUR dobierka, pri dodaní kuriérom. Pri dodaní cez doručovaciu službu Packeta je poplatok za doručenie na odberné miesto 2,50 EUR. Ak tovar zašle Predávajúci vo viacerých balíkoch, zvýšené náklady hradí „Predávajúci.“
 5. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci na dobierku kuriérskej spoločnosti v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru.
 6. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom vo vnútri zásielky, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.
 7. Tovar bude Kupujúcemu odoslaný v čo možno najkratšej dobe – spravidla do 5 pracovných dní od potvrdenia Kúpnej zmluvy. K času dodania tovaru je potrebné pripočítať čas potrebný na doručenie zásielky kuriérnou spoločnosťou, čo je spravidla 1 až 2 pracovné dni. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny majú iba orientačný charakter.
 8. V prípade, že objednaný tovar nie je možné z dôvodu vypredania skladových zásob dodať, objednávka bude zrealizovaná bez tohto tovaru, alebo môže Predávajúci nahradiť tento tovar tovarom v rovnakej kvalite a cenovej hladine. Ak náhradný tovar nebol s Kupujúcim vopred odsúhlasený a Kupujúci sa rozhodne tento náhradný tovar z akéhokoľvek dôvodu vrátiť, Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky náklady spojené s jeho spätným zaslaním. Toto neplatí, pokiaľ Kupujúci spolu s náhradným tovarom vráti aj objednaný tovar. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, nosený a musí obsahovať všetky pôvodné informačné štítky.
 9. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený proti poškodeniu. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzicky neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo narušená uvoľnením lepiacich pások alebo iným spôsobom nevylučujúcim možnosť neoprávneného vniknutia do zásielky a úbytku množstva, je kupujúci povinný požadovať od vydávajúceho pracovníka kuriérnej spoločnosti kontrolu hmotnosti zásielky alebo zásielku neprevziať a najneskôr do 24 hodín o tomto informovať Predávajúceho.

 

Záručná doba

 1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
 2. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo prirodzeným opotrebovaním.
 3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:
  • osobne v sídle Predávajúceho,
  • odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou na adresu Predávajúceho: TATRASVIT SVIT- SOCKS, a.s., Mierová 1, 059 21 Svit.
 4. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

 1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby písomné oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu.
 2. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť TU (formulár na odstúpenie od zmluvy).
 3. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne v sídle Predávajúceho, alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho: TATRASVIT SVIT – SOCKS, a.s., Mierová 1, 059 21 Svit. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný tento zaslať formou bežného alebo obchodného balíka (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v nepoškodenom pôvodnom obale.
 4. Predávajúci vrátený tovar skontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu platby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu kupujúci tovar doručí. Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Spodnú bielizeň nie je možné z hygienyckých dôvodov vrátiť.
 5. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
 6. Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim v prípade chyby ceny tovaru. Mimo prípadov stanovených zákonom je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohoto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim tak, že Predávajúci Kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu i dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje. Pokiaľ Kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, budeme mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany Predávajúceho.

 

Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od Kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby Predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, dodaciu adresu.
 2. Kupujúci poskytuje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s Kupujúcim a preto ju nebude možné s Kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty a doručenie tovaru.
 3. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Bližšie podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácia konkrétnych osobných údajov s ich spracovaním sú obsiahnuté v sekcii Ochrana osobných údajov GDPR.

 

Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom na eshop@tatrasvit.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
 2. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane expedičných a dopravných nákladov. Súčasne Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami aj s Reklamačným poriadkom Predávajúceho v znení platnom k dátumu (momentu) odoslania objednávky, a že s nimi súhlasí.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.
 4. Predávajúci a kupujúci potvrdzujú, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Vo Svite, 02.03.2022